Vážení učitelé,

obracíme se na vás s prosbou o pomoc při vyhledávání romských studentů a zájemců o studium, jejichž sociální situace a především situace jejich rodin, ztěžuje a nebo znemožňuje studium začít nebo v něm pokračovat.

Sami máte jistě zkušenost, že zhoršující se sociální situace řady romských rodin má negativní dopad na školní prospěch a možnosti přípravy do školy dětí, které z těchto rodin pocházejí. My sami se setkáváme s případy, kdy i nadané dítě skončí se vzděláním, protože  jeho rodina není schopna jeho další vzdělání financovat. Nebo si neuvědomuje potřebu dalšího vzdělání svých dětí, protože rodiče mají pouze základní vzdělání, stejně tak jako jejich širší rodina. Ale vidíme, že situace se výrazně mění, mnohdy nám maminka, která nedokončila ani základní školu, při výběrových řízeních sama sdělí, že chce, aby se její děti měly lépe než ona a k tomu potřebují vzdělání. Přestože při výběru našich stipenidstů přihlížíme především k prospěchu, jsme si vědomi toho, že jinak musíme posuzovat situaci rodiny, kde pracuje alespoň jeden rodič  a se dvěma dětmi a rodiny, kde jsou oba rodiče nezaměstnaní a mají pět dětí školního věku.

O těchto případech se můžeme dozvědět pouze díky učitelům a romským poradcům na základních školách. Další osud těchto dětí je i ve vašich rukou.

Nadační fond VERDA má několik úkolů:

1.  Vyhledávat nadané žáky ze sociálně slabých rodin, které nejsou schopny financovat jejich další vzdělání

2. Oslovovat rodiče nadaných žáků a pomáhat jim v rozhodnutí o dalším studiu jejich dětí i přes jejich obtížnou sociální situaci

3. Poskytování finanční podpory ve formě studijních stipendií romským dětem a mládeži, kteří byly již přijati na jakoukoli formu studia, přičemž vyšší finanční podpora je vždy poskytována studentům a učňům s lepšími studijními výsledky

 

Způsob financování:

Nadační fond VERDA je v současné době financován výhradně ze soukromých zdrojů.

Poskytování příspěvku:

O poskytnutí příspěvku rozhoduje každým rokem komise složená ze členů správní rady nadace a pracovníků střediska DROM. Upřednostňováni jsou žáci a studenti s kvalitním studijními výsledky a to jak při rozhodování o poskytnutí příspěvku vůbec a při rozhodování o jeho výši. Příspěvek není nárokový, tj. že nemusí být uspokojeni všichni žadatelé.

Data školní rok 2019/2020

Přijímání nových přihlášek: do 16.září 2019

Osobní pohovor s žadateli: během listopadu 2019

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku: do konce roku 2019